h

Waarom wil SP Leusden in elke wijk een wijkkamer?

20 februari 2021

Waarom wil SP Leusden in elke wijk een wijkkamer?

Waarom knokken wij eigenlijk samen met bewoners voor een wijkkamer in de wijk? Om dat mede te verklaren doen we hier een kleine uitstap naar een populaire bestseller. De Engelse econoom en hoogleraar Noreena Hertz pleit in haar indrukwekkende boek De Eenzame Eeuw (2020) voor meer saamhorigheid en solidariteit.

Zij geeft in het interview in de NRC aan dat de samenleving een probleem heeft. Versterkt door de Covid-19 crisis noemt ze de eenzaamheid als belangrijk aan-dachtpunt. Dat er ’’een gebrek is aan verbinding is niet alleen op de werkvloer maar ook in de publieke ruimte’’, oftewel de naaste leef- en woonomgeving van de mensen. Ook zegt ze in het interview: ’’In veertig jaar tijd heeft het neoliberalisme in grote delen van de wereld de inkomens- en welvaartskloof vergroot. Steeds meer macht en rechten zijn in handen van het grootkapitaal. Ondertussen voelen brede lagen van de bevolking zich achtergesteld en ondergewaardeerd, zonder sociaal vangnet. Ze beschouwen zichzelf als losers binnen een kapitalistisch systeem dat erop hamert ‘dat je harder moet aanpoten’ en ‘jezelf uit de modder moet trekken’. Het neolibe-ralisme heeft zo de onderlinge relaties tussen mensen veran-derd….Door die nadruk op zelfredzaamheid zijn inderdaad de verplichtingen die we jegens elkaar voelen veranderd. Eigen-schappen als solidariteit en onderlinge zorg worden totaal ondergewaardeerd. Met als gevolg dat mensen het gevoel hebben er steeds meer alleen voor te staan.” Aldus Noreena Hertz. Dus moet de overheid goed nadenken over hoe je men-sen, ongeacht inkomen, leeftijd, etniciteit of geslacht, weer laat samenkomen. Volgens Hertz kan dat ’’door te investeren in gedeelde fysieke ruimtes… ’’.

Dat is nu precies waar de SP voor pleit voor het belang van de bibliotheek en om door wijkkamers ontmoetingsruimtes te creëren waar men elkaar weer kan ontmoeten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van het gemeenschapsgevoel en wordt de onderlinge solidariteit verhoogd.

Maar een opstelling van de gemeente dat initiatiefnemers het grootste deel maar zelf moeten financieren (denk aan maan-delijkse huur) leidt tot een financieel onmogelijk perspectief en tot een doodlopende weg voor dit soort wijkkamers. SP Leusden vindt dat de gemeente hier actief moet faciliteren. Past perfect in het gemeentebeleid. Zeker als veel vrijwilligers willen meewerken zoals in het `t Ruige Veld.

 

Reactie toevoegen

U bent hier