h

Raadsvoorstel Kaderstelling Sociaal Domein 2019-2022

23 juli 2019

Raadsvoorstel Kaderstelling Sociaal Domein 2019-2022

Hier volgen drie stukken over de politieke activiteiten van de SP Leusden in de Raad.

  • Het stuk hieronder is de Kaderstelling SD,
  • Het volgend stuk op deze webpagina is een motie zoals die is ingediend door de SP m.b.t. Zorghuizen voor ouderen, alleen gesteund door de D66
  • Gevolgd door de Algemene beschouwingen op de voorjaarsnota.

 

Voor ons ligt het raadsvoorstel Kaderstelling Sociaal Domein 2019-2022

De uitgangspunten in de kaderstelling zijn eerst eigen regie, dan hulp vragen in eigen omgeving en pas daarna is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning.

Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de gemeente (zogenaamde zorgplicht) om te voorzien in passende zorg en aandacht voor hen die onvoldoende instaat zijn de regie over hun leven te nemen. Aangezien hét kenmerk van het ontbreken van regie is dat juist deze mensen niet instaat zijn de juiste hulpvraag te stellen.

Het beleidskader lijkt uit te gaan van tegenstrijdige uitgangspunten. Aan de ene kant de aanname dat onze inwoners moeilijk anticiperen op tegenslag en het hoogst haalbare wensen, en aan de andere kant wordt een beeld geschetst van een gemeente met “vele activiteiten die door vrijwilligers, mantelzorgers, (sport) verenigingen en maatschappelijke partners worden gedaan”

Waarom dan toch de inwoners als verwende mensen neerzetten wat noodzaakt tot normaliseren van de hulpvraag? Draai er niet omheen, maak er geen pseudopositief verhaal van, zeg gewoon dat je moet of wilt bezuinigen.

Het kostenaspect komt veelvuldig aan de orde. Doelmatigheid, beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de kosten heeft hoogste prioriteit. Echter het kwalitatieve aspect is naar onze mening zwaar onderbelicht.

Er moet 420 duizend euro op korte termijn bespaart worden. En er is de afgelopen jaren al veelvuldig “de kaasschaaf” gehanteerd. Zitten we niet al op sober maar doelmatig? Ook moet veel opgelost gaan worden zonder doorverwijzingen. Lopen we nu niet het risico dat mensen te weinig of niet de juiste zorg gaan krijgen om de bezuiniging te halen? Dit leidt op langere termijn tot nog duurdere zorg of erger slachtoffers.

Ook zal de gemeente donders op moeten passen om op de stoel te gaan zitten van behandelaars. Zij weten beter dan wie dan ook wat goede, effectieve en doelmatige zorg is. 

Aan de goede intenties en ambities twijfelen we niet. Het stuk bevat ook vele goede zaken als ketensamenwerking, het plan om meer mensen lokaal  aan een baan te helpen, juiste zorg op de juiste plek, en niet te vergeten de 7 focus thema’s.

Wat ons wel bevreemd dat er vanavond van de raad wordt gevraagd in te stemmen met meerjarenbegroting SD conform conceptkaderbrief 2020 en een reserve sociaal domein verwerkt in concept voorjaarsnota die we pas morgen gaan bespreken.

SP kan het raadsvoorstel niet steunen op basis van principiële afwijzing van het uitvoeren van landelijk neo liberaal beleid binnen onze gemeente. Er komen uitvoeringsplannen waar de concrete uitwerking helder zal worden. Per uitvoeringsplan zullen wij bekijken wat dit betekend voor onze inwoners en beslissen dan wat wij steunen of afwijzen.

(Zonder oppositie geen democratie. Zij maakt geen deel uit van de coalitie. Het is haar taak en rol om heel kritisch te zijn naar de voorstellen van het College)

 

Reactie toevoegen

U bent hier