h

Motie over het Zorghuis voor ouderen

23 juli 2019

Motie over het Zorghuis voor ouderen

Hieronder ziet u de motie over het Zorghuis, alleen gesteund door de D66! De partij die zich hardop uitsprak over hun verbazing dat niet álle partijen dit voorstel steunden. Motie ingediend door de SP Leusden.

MOTIE

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 11 juli 2019, agendapunt 10, Kaderbrief 2020 

 

Onderwerp:
Iedereen thuis in een kleinschalig Zorghuis

 

Overwegende dat: 
Zorghuizen in de wijk een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van verschillende problemen zoals bijvoorbeeld:
 • het noodgedwongen apart wonen bij oudere stellen vanwege zorgvragen;
 • de eenzaamheid onder ouderen;
 • ondervoeding bij ouderen;
 • de hoge vervoerskosten naar sommige dagbestedingslocaties;
 • iedere oudere met een laag- of middeninkomen de mogelijkheid zou moeten hebben om in een betaalbare woning te wonen met voorzieningen en faciliteiten;
 • er in het zorghuis ook zwaardere zorg voorhanden is zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen;
 • de zorg mogelijk beter, goedkoper en adequater geregeld kan worden in Zorghuizen;
 • Zorghuizen een belangrijk inloopfunctie voor de wijk zou kunnen gaan vervullen;
 • het Zorghuis in positieve zin een bijdrage kan leveren in het aanpakken van de vraag naar woningen voor ouderen in de gemeente Leusden.
Constaterende dat: 
 • verzorgingshuizen niet meer bestaan (ZZP 1, 2 en 3);
 • door het sluiten van verzorgingshuizen ouderen geen andere keuze hebben dan thuis te blijven wonen;
 • het ministerie van VWS een Landelijke Actielijn ‘Wonen en Zorg’ heeft opgezet voor het realiseren van kleinschalige woonvormen waarbij de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel Zorgbuurthuis zijn overgenomen (totaal is er € 70 miljoen beschikbaar voor de periode van 2018 tot en met 2021);
 • er voor het programma ‘Langer Thuis’ € 270 miljoen beschikbaar is voor de periode 2019-2021;
 • het ministerie van VWS aangegeven heeft dat zij een lokale aanpak wil, waarbij woningcorporatie, zorgorganisaties en gemeente een belangrijke rol hebben;
 • het College aangegeven heeft op zoek te zijn naar nieuwe ideeën.
Verzoekt het college: 
 • de mogelijkheden voor Zorghuizen in de wijk te onderzoeken samen met de samenwerkingspartners van het Samenlevingsakkoord Eenzaamheid
 • hierbij de mogelijke extra gelden uit de genoemde programma’s te betrekken;
 • voor de voorjaarsnota 2020 de resultaten van dit onderzoek, zo mogelijk inclusief een conceptvoorstel te delen met de gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag.

SP 

Annet Belt

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier