h

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

23 juli 2019

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

Hieronder leest u een stuk van ons Raadslid Annet Belt, waarin onverkort de inbreng van de SP op de kaderstelling van de voorjaarsnota staat weergegeven.

Voorzitter,

Er is gisteravond al veel gezegd het Sociaal Domein. Het is goed te horen dat alle partijen het er over eens zijn dat de zorg in Leusden niet in kwaliteit mag inboeten en ieder die zorg nodig heeft die ook dient te krijgen.

Maar hoe gaan we dat dan doen in Leusden als een te kort is ontstaan van 1,5 miljoen op zorg? Dit tekort wordt voornamelijk toe geschreven aan de toenemende vraag naar Jeugdzorg. Daar worden nu alle mogelijke middelen ingezet om minder “zorgaanvragen” te krijgen. Maar zit het grote pijnpunt niet in de landelijke bezuiniging van 15% op de Jeugdzorg en de marktwerking en aanbestedingen in de zorg? We krijgen nu in Leusden zelfs accountmanagers. De heer Caarels merkte gisteren terecht op dat we moeten overwegen deze anders te noemen.

Op ketensamenwerking zal nog veel meer ingezet moeten worden, wellicht zelfs een coöperatie van een aantal partijen die gezamenlijk de uitvoering van de (Jeugd-)zorg verzorgen.

Preventie juicht de SP toe maar gaat dit voor enorme kostenverlaging leiden op korte termijn? Preventie betaalt zich vaak veel later pas uit.

We steunen de wens dat onze gemeente een dementievriendelijke gemeente wordt, een gemeente met oog voor de ouder wordende bevolking. We dienen straks een motie in om de mogelijkheden voor een zorg(buurt)huis te onderzoeken. Een motie voor kleinschalige en menswaardige zorg. Iedereen moet op een menswaardige manier oud kunnen worden. Na het sluiten van verzorgingshuizen wonen mensen langer thuis. Ook als dat eigenlijk niet meer gaat en een gevoel van onveiligheid en eenzaamheid gaat overheersen.

Voorzitter,

SP maakt zich grote zorgen over onze ambtenaren. Ambtenaren die ons en onze inwoners bijstaan en ondersteunen. De rek is er uit nadat flink op de formatie is bezuinigd. Het ziekteverzuim is hoog en steeds meer werk- gerelateerd. Volgens de kaderbrief wijkt de formatie sterk af van de benchmark.

Er wordt gesproken dat er in de najaarsnota op teruggekomen wordt. Dit is maanden te laat! Wij pleiten ervoor dat er direct na de zomer, dus met spoed in september, duidelijk wordt welke formatieve knelpunten er zijn en welke oplossing noodzakelijk is. Kunt u dit toezeggen?

Er staat een hoop te gebeuren volgend jaar, er is nog een hele slag te maken in de klimaatdoelen en duurzaamheid. De betaalbaarheid voor onze inwoners mag hierin nooit vergeten worden. Maar duurzaamheid zit hem niet alleen in wel of niet van het gas af maar ook in een omslag in de landbouw en zorgvuldig omgaan met het groen binnen onze gemeente. Wij zijn dan ook heel benieuwd wat er uit het samenlevingsakkoord Duurzaamheid gaat komen.

Leusden komt voor het grote vraagstuk te staan waar te gaan bouwen, de krapte op de woningmarkt is groot, de grond binnen de rode contouren krap. Mocht blijken dat we buiten de rode contouren moeten gaan bouwen zal SP te zijner tijd een raadgevend referendum voorstellen. Daarbij zal de  blijven pleiten voor meer betaalbare koopwoningen en huurwoningen in plaats van dure villa’s

Voorzitter,

Wethouder van Beurden schrok gisteren dat ik hem neo-liberaal zou hebben genoemd. Dat deed ik niet. Ik zei dat SP de raadsvoorstellen niet steunt op basis van principiële afwijzing van uitvoering van landelijk neo- liberaal beleid binnen onze gemeente. Het doet mij deugt dat de wethouder hier afstand van nam. Wij hopen dat de rest van het College dit ook doet en dat we dat gaan merken in uitvoeringsplannen.

Ik wil opmerken dat opeenvolgende kabinetten Rutte de Nederlandse bevolking steeds verder het vel over de neus trekt. Met een lastendruk van 39.6% van het bruto binnenlands product heeft dit nu geleid heeft tot een begrotingsoverschot van ruim 10 miljard euro! Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Raad van State over de overheidsfinanciën. En dat terwijl de gemeenten tekorten hebben. Hier baalt de SP stevig van! Is het niet tijd voor harde actie naar het kabinet én de landelijke politieke partijen die verantwoordelijk zijn?

Ik dank u

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier