h

Algemene Beschouwingen 09-18

4 oktober 2018

Algemene Beschouwingen 09-18

Algemene beschouwing SP Kaderstellend debat 13 september

Voorzitter,

Het is aanlokkelijk om bij deze beschouwingen een reeks aan plannen en standpunten af te vuren. Dat zullen wij vandaag in beperkte mate doen. SP is een oppositiepartij in Leusden en het CUP herschrijven is niet onze taak. Wel zullen wij ons de komende jaren maximaal inzetten voor het behoud van al het goede in Leusden en  knokken waar nodig en met voorstellen komen.

Politiek hoort volgens SP te gaan over hoe we rekening houden met een anderen en over samen problemen oplossen.

Dat we leven met en naast elkaar en we naar elkaar omkijken

Een solidaire samenleving waar we elkaar helpen en zorg hebben voor elkaar.

Met het vertrouwen in de politiek is het slecht gesteld, ook in de Gemeente Leusden.

In onze buurtonderzoeken komen wij tegen dat het nou juist de kleine zaken zijn waar onvoldoende oog voor is, waardoor men het vertrouwen verliest of heeft verloren.

Waarom de gemeente zich druk maakt over hoe de buitenwereld naar Leusden kijkt maar zich minder lijkt aan te trekken van wat de Leusdenaren vinden.

Waarom geld uittrekken voor een lobby voor openstelling Leusderheide als er al zo ontzettend veel openbare natuur ter beschikking staat voor wandel en fietstochten

Waarom je druk maken over een entree van Leusden terwijl de inwoners hun nek breken over losliggende stoeptegels en takken die doorgang verhinderen.

Veel inwoners van Leusden begrijpen niet dat er wel geld is voor grootse projecten die miljoenen kosten maar voor zaken die het leven in Leusden vereenvoudigen teloor gaan in zogenaamde bezuinigingsslagen.

Daarom vanavond moties over onderwerpen die inwoners aan het hart gaan, zoals een veilige en toegankelijke buitenruimte en een goed strooi en veegbeleid bij winterse perikelen.

Het zijn politieke keuzes waar het gemeenschapsgeld naar toegaat.

Het College wil de samenleving nauw betrekken bij het maken van beleid. SP is daar een groot voorstander van.

Echter het is ons nog steeds volslagen onduidelijk in hoeverre die genoemde samenleving dan ook zeggenschap krijgt. Of wordt er geluisterd en kijkt het College “wat wel in hun straatje past”? Daarnaast blijft de rol van de Raad hierin vooralsnog onduidelijk.

 

Voorzitter,

Het College geeft aan stevig in te zetten op zorg, duurzaamheid en een solide financieel beleid.

Daar kan geen partij tegen zijn, ook wij niet. We hebben echter grote twijfels bij de uitvoering.

Het college geeft aan dat zij op termijn op zorgkosten willen besparen. De vraag naar ondersteuning waar mogelijk te verminderen. En wederom het uitgekauwde mantra van eigen kracht en zelfredzaamheid. Het maatwerk lijkt ondergeschikt gemaakt te worden aan algemene generieke voorzieningen.

 In een gemeente waar de bevolking rap verouderd zal dat nog een hele lastige opgave voor dit College worden.

Hoe gaan wij om met mensen die niet de omstandigheden kennen om hun leven op orde te krijgen en te houden?

Nergens wordt gesproken over op een menswaardige manier oud(er) worden.

Dat mantelzorgers zwaar overbelast zijn wordt geen woord over gerept.

Er komt een nieuw beleidskader Sociaal Domein, daar kijken wij naar uit en zijn benieuwd hoe het college komt tot een sociaal beleid waar iedereen de zorgt krijgt die hij/zij nodig heeft.

 

Voorzitter,

Voor wat betreft de duurzaamheid is SP totaal verrast dat er geen woord geschreven is over duurzaamheid IN Landbouw.

Wij waren voornemens een motie in te dienen hier werk van te maken. Grote slagen in de agrarische sector moeten gemaakt worden. Bodemkwaliteit moet onder de aandacht gebracht worden en stappen gezet worden. Aangeven dat een strookje bloemen naast een akker alleen echt geen zoden aan de dijk zet.

Echter Minister Schouten heeft al aangegeven dat het roer compleet om moet, de provincie Utrecht is bezig met beleid voor circulaire landbouw en veeteelt.

We houden het scherp in de gaten en mocht beleid (landelijk en of provinciaal) te lang op zich laten wachten zal SP alsnog met een voorstel of motie komen.

College blijft inzetten voor versnelling van de energie transitie. Laat de versnelling los en ga aan de slag. De opgave is al groot, wellicht veel te groot. Inwoners van Leusden moeten het kunnen dragen, zeker financieel. SP maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid voor inwoners.  

Het college gaat ook hier een samenlevingsakkoord op maken. Wij zullen dit nauwlettend en kritisch volgen.

 

Voorzitter,

Nog een punt van aandacht, iedereen telt mee. Ook dit College gaat voor een inclusieve samenleving. Hoe raar dat de hele term LHBT+ niet voor komt. Horen zij er niet bij? Lastig om bespreekbaar te maken in deze coalitie? We weten het niet, we vragen het ons af.

Nogmaals iedereen telt mee en dient dezelfde gelijkwaardige kansen te krijgen.

Helaas is er ook in Leusden armoede. Schrijnend in een zo een rijke gemeente als Leusden maar waar.

Ook hier lezen wij te weinig over in het uitvoeringsprogramma en vragen het College dit absoluut mee te nemen in de samenlevingsakkoorden. Ook zal SP zelf daar de komende tijd met plannen voor komen.

 

Samenleven doe je samen. Gemeenschapszin is de basis. Samenleving Voorop houdt niet in dat de overheid zich terug trekt en het uitdagen van de samenleving is maar aan een klein deel van de bevolking besteedt. Rapporten te over.

Solidair met elkaar zijn geeft een sterkere samenleving. Inwoners die in actie komen voor een ander. Ook al hebben zij het zelf goed. Een mooi voorbeeld daarvan is destijds de actie van SP om het schoolzwemmen te herinvoeren. In enkele weken tijd schaarden ruim 2300 inwoners zich achter dit initiatief. Helaas heeft het toenmalige College dit terzijde geschoven en ook eerdere moties van CU in 2011 haalde het binnen de raad niet. Dit terwijl de overheid een verantwoordelijheid heeft op het gebied van gezond bewegen, veiligheid van alle kinderen en elk kind telt mee

Vanavond dienen wij een motie in, nog steeds breed gedragen binnen Leusden, om de mogelijkheden van terugkeer van zwemlessen te onderzoeken.

 

Voorzitter,

Het college geeft ook deze periode aan zich sterk te maken voor de terugkeer van de buslijndienst zoals 77.

Alle seinen staan sinds vanochtend op rood! Na twee jaar maatschappelijke onrust, akties, handtekeningen, gesprekken en alle inspanningen van Raad en College hebben Gedeputeerde en Syntus besloten dat zij Leusden niet tegemoet komen. Gedeputeerde zegt het belang van Syntus te moeten behartigen en de huidige lijn 17 voldoet aan de verwachting van Syntus.

Mist u ook iets belangrijks in deze stellingen ….JUIST! de inwoners van Leusden. Daarom dient SP ook vandaag een motie in om als gemeente nu zelf het heft in handen te nemen

 

Voorzitter,

In de Kaderbrief word aandacht gevraagd voor de Leusdense ambtenaren organisatie. Er is in het verleden fors bezuinigd op personeel en dat begint zijn weerslag te krijgen.

Zoals eerder aangegeven tijdens de voorjaarsnota hecht SP erg aan een goed functionerend ambtenaren apparaat en is geen voorstander van dure inhuur. Wij begrijpen dan ook werkelijk niet dat dit binnen de raad zo’n issue is.  Onze ambtenaren zijn over het algemeen zeer benaderbaar, ook voor de inwoners. Dat vergt nogal wat van deze mensen, naast hun reguliere beleidsmatige werk.

Wij hebben ook niet het idee dat er overmatige uitbreiding wordt gevraagd en wellicht ook nog staat aan te komen gezien het werkdruk/werkstress onderzoek. Aan een goed functionerende gemeente staat een goede personeelsbezetting aan de basis.

 

Voorzitter,

Er wordt ons vanavond gevraagd in te stemmen met de Kaderbrief 2019. Er wordt ons min of meer gevraagd akkoord te gaan met het CUP. Het zijn niet onze politieke keuzes.

Er is ons te veel onduidelijk. Samenlevingsakkoorden op grote vraagstukken die gesloten gaan worden en waar nu wel al financiële dekking voor gevraagd wordt.

Al van af het begin heeft SP aangegeven niets te zien in raadsbrede akkoorden. Daarnaast gaan wij geen ”poot” zetten onder de financiële dekking van het CUP.

De SP laat zich in het denken en doen leiden door drie centrale begrippen:

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we ook in Leusden welk raadsvoorstel we steunen en wat we afwijzen en bestrijden.

We zullen punten zelf agenderen en daar steun voor zoeken in de samenleving en in deze volksvertegenwoordiging. Dat doen we, met analyses, alternatieven én activisme.

We zullen het college scherp volgen in haar werk voor Leusden.

 

Ik dank u

 

Reactie toevoegen

U bent hier