h

Reactie op de brief van gemeente aan provincie en verloop van de busactie

31 oktober 2017

Reactie op de brief van gemeente aan provincie en verloop van de busactie

Foto: SP

Vorige week hebben het college van B&W en de gemeenteraad van Leusden gezamenlijk een brief gestuurd aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Dit in reactie op het voorstel van de provincie om een proef te starten met een busverbinding tussen de Leusden-centrum zuid en Amersfoort.

Met die proef meent de provincie tegemoet te komen aan de wensen van Leusden om het wegvallen van de verbinding 77 op te vangen en de inwoners van de zuidelijke wijken een alternatief te bieden voor lijn 17.

Wij zijn erg blij met de toonstelling van de brief die men aan Gedeputeerde Verbeek heeft gestuurd en we zijn er trots op dat de huidige ontwikkelingen nooit tot stand waren gekomen zonder onze tomeloze inspanningen van de afgelopen 2 jaar.

Dat gezegd hebbende zijn wij, net als de gemeente Leusden, niet onder de indruk van het initiatief van de provincie omdat de voorgestelde busverbinding alleen op werkdagen zou gaan rijden met een frequentie van een uur. Wil men echt een alternatief bieden voor lijn 17 dan zal dit op zijn minst 2x per uur moeten worden. Wij vrezen dat deze uursdienst zal betekenen dat inwoners van die wijken alsnog lijn 17 zullen gaan gebruiken en dat Syntus en de provincie na een proefperiode dan zullen roepen dat er te weinig gebruik van de ‘nieuwe’ bus wordt gemaakt en dat de proef zal worden stopgezet.

Bovendien gaat men met dit voorstel voorbij aan de bezwaren die er nog zijn met betrekking tot het gemis van een bus bij woonzorgcentrum ’t Hamersveld en winkelcentrum de Biezenkamp.

SP Leusden blijft zich intensief inzetten tot men gehoor geeft aan de wensen van de inwoners van Leusden. Uw actieve deelname aan onze acties blijft daarbij van groot belang.


Hieronder staat de tekst van de brief zoals de gemeente deze heeft verstuurd naar de PS:

Onderwerp: Vervoerplan Syntus 2018 Geachte college,
Op 12 september jl. hebben wij een brief van u ontvangen waarin u ons het aanbod doet een pilot te starten. Daarbij denkt u aan een pilot (van maximaal 1 jaar) met een lokaal in te kopen meerwerk lijn tussen Leusden centrum-zuid en het centrum van Amersfoort. Deze lijn, die van maandag tot en met zaterdag (alleen overdag) wordt ingezet, zou wat u betreft als een 1-uurdienst moeten gaan rijden.
Onlangs heeft wethouder Van Beurden aan gedeputeerde mevrouw J. Verbeek telefonisch meegedeeld dat uw brief van 12 september binnen ons college en de gemeentelijke
raadswerkgroep openbaar vervoer is besproken. Onze reactie op uw voorstel moet u zien als een eensluidend standpunt van de raadswerkgroep en college.
Wij spreken allereerst uit dat onze inspanningen nog steeds gericht zijn op terugkeer van de voormalige lijnenstructuur of van een variant die daar sterk op lijkt. De haalbaarheid (in brede zin) hiervan wordt op dit moment door u onderzocht.
Wij zijn dan ook unaniem van mening dat er in deze fase, waarin wij met u van mening verschillen over de gewenste lijnvoering in onze gemeente, niet gesproken kan worden over een 'pilot'. Bij een 'pilot' denken wij namelijk aan een `voorloper' van een ook door Leusden gewenste lijnvoering en daar voldoet uw voorstel niet aan. Uw aanbod zien wij dan ook als een voorstel voor een lijdelijke maatregel'.
Uw aanbod beschouwen wij als een (eerste) handreiking bij het zoeken naar een oplossing voor reizigers uit het midden en zuiden van Leusden die in de knel zijn komen zitten omdat er sinds december 2016 geen bussen meer rijden in deze delen van onze gemeente, waardoor zij ver moeten lopen en/of fietsen om een halte van lijn 17 te bereiken.

Wij zijn echter stellig van mening dat de 1 uurs frequentie waarin de voorgestelde servicelijn zou moeten rijden, onvoldoende is om een adequaat en concurrerend serviceniveau te bieden voor de reizigers in deze wijken.
Wij doen u dan ook als tegenvoorstel om de frequentie, in ieder geval tijdens de spitsperiodes, minimaal te verdubbelen. Aileen in dat geval wordt de reiziger van en naar het midden en het zuidelijk deel van Leusden-centrum weer een zeker vervoerscomfort geboden dat daadwerkelijk uitstijgt boven dat van de buurtbus die u tot nu toe als aanvullend OV inzet.
Graag vernemen wij hoe u tegen de door ons voorgestelde amendering van uw aanbod aankijkt. Wanneer u bereid bent dit voorstel over te nemen horen wij ook graag of u een financiële bijdrage van de gemeente verlangt en zo ja hoe hoog deze dan is. In uw brief van 12 september is dit aspect helaas nog onbelicht gelaten. In onze ogen is een bijdrage bespreekbaar maar alleen in een passende verhouding tot uw OV-verantwoordelijkheid en uiteraard afhankelijk van de vraag of wij met u tot overeenstemming kunnen komen over de inrichting van de tijdelijke maatregel.
Verder heeft u ons gevraagd een tweetal andere besluiten te nemen. In uw ogen zijn dat no-regretmaatregelen in het belang van de ov-reizigers.
De eerste maatregel betreft de aanleg van een bussluis bij het Flankement. Nogmaals wijzen wij u er op dat deze maatregel maatschappelijk vrij gevoelig ligt. Maar belangrijker is dat de noodzaak tot realisering van deze voorziening vervalt op het moment waarop de oude lijnvoering weer hersteld wordt. In dat geval hoeft de buurtbus immers niet langer door het zuidelijk deel van Leusden te rijden hetgeen een forse tijdwinst oplevert. In afwachting van de uitkomsten van uw onderzoek vinden wij de aanleg van een bussluis nu dan ook niet aan de orde.
Ook de andere maatregel (het toestaan van een frequentieverhoging op de busbaan Tabaksteeg) raakt aan het openbreken van afspraken die wij eerder met bewoners van deze wijk hebben gemaakt. Dit vinden wij, zonder concreet zicht op herinvoering van het voormalige lijnennet of een vergelijkbare variant, in dit stadium niet bespreekbaar.
Namens ons is wethouder Van Beurden graag bereid om verder met gedeputeerde mevrouw J. Verbeek door te praten over de invoering van een 'tijdelijke maatregel' in afwachting van de uitkomsten van het door u opgestarte onderzoek.
Met vriendelijke groet.
Het college van de gemeente Leusden

H.W. de Graaf-Koelewijn directeur —secretaris (wnd)
G.J. Bouwmeester burgemeester,

 

 

 

Reacties

Ik mis nog steeds mijn busje 77 (halte Bosveld), moet een kwartier lopen voor de dichtstbijzijnde bushalte Bohemen.

Reactie toevoegen

U bent hier